ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววราภรณ์ อำพันธ์

นายชยันต์ ยุบล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1