ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธัญชนก วงษ์บ้านใหม่
ครูฝึกประสบการณ์

นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์
ครูฝึกประสบการณ์