ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุจินต์ จุ้ยคลัง

นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ

นางนิพรา ใจตึก

นางศุภลักษณ์ พ่วงบุใหญ่

นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง