ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูนลินี
ห้องเรียนครูนลินี-วิชาภาษาอังกฤษ(ครูเฟิร์น)
ตารางสอน-ห้องเรียนครูนลินี
ห้องเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษกับครูเฟิร์น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ21102  จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/c/NDY1NDY0MDE2OTFa   รหัสห้องคือ 7wulppf 

บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชาภาษาอังกฤษ ครูนลินี  โปร่งนุช  เข้าดูชื่อจากลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tvi_qpRfzXvs0cx0DA-fV60pSCQ0FAvDWJynKPQCjeY/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูเฟิร์น
1.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

2.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................