ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูธนพงศ์
ห้องเรียนครูธนพงศ์-วิชาภาษาอังกฤษ
ตารางสอน-ห้องเรียนครูธนพงศ์
ห้องเรียนครูธนพงศ์-วิชาภาษาอังกฤษ อ31102ม4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ อ31102 โดยครูธนพงศ์  ทิพย์ธานี   ได้จากลิงค์นี้..https://classroom.google.com/c/NDY1NDE4OTMyMzZa   รหัสห้องเรียนนี้คือ bncjq84
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 อ.31102
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชาอังกฤษ อ31102 (ครูธนพงศ์) เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้จากลิงค์นี้https://docs.google.com/spreadsheets/d/191XOiTrXMXfPEePqXd4kTyf5fJul_EtIrl2jwaGnEu4/edit#gid=0
บันทึกคะแนน ม.4 ห้องเรียนครูธนพงศ์
คุณครูสามารถเข้าทำการบันทึกการเก็บคะแนนให้กับนักเรียนในห้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่เปิดทำการสอน ได้จากลิงค์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V9j1QF-GuSQIVGYnyEiTSEqlWCxJArgoa1oDddDo5eo/edit#gid=0