ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูธนพงศ์
ห้องเรียนครูธนพงศ์-วิชาภาษาอังกฤษ
ตารางสอน-ห้องเรียนครูธนพงศ์
ห้องเรียนครูธนพงศ์-วิชาภาษาอังกฤษ อ31102ม4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ อ31102 โดยครูธนพงศ์  ทิพย์ธานี   ได้จากลิงค์นี้..https://classroom.google.com/c/NDY1NDE4OTMyMzZa   รหัสห้องเรียนนี้คือ bncjq84
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 อ.31102
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชาอังกฤษ อ31102 (ครูธนพงศ์) เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้จากลิงค์นี้https://docs.google.com/spreadsheets/d/191XOiTrXMXfPEePqXd4kTyf5fJul_EtIrl2jwaGnEu4/edit#gid=0
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563ออนไลน์ห้องเรียนครูธนพงศ์
1.  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)กลางภาคเรียนที่ 2   ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563 

2. 
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)กลางภาคเรียนที่ 2   ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563 


3. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)กลางภาคเรียนที่ 2   ชั้น ม.5  ปีการศึกษา 2563 

4. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)กลางภาคเรียนที่ 2   ชั้น ม.5  ปีการศึกษา 2563 


5. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)กลางภาคเรียนที่ 2   ชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2563  

6. แบบทดสอบวิชาพลศึกษา   ชั้น ม.1 / 2563  

7. แบบทดสอบวิชาพลศึกษา   ชั้น ม.2 / 2563

8. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม   ชั้น ม.1/2563   คลิกเข้าสอบ