ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูวีรวรรณ
ห้องเรียนภาษาไทย-ครูวีรวรรณ
ตารางสอน-ห้องเรียนครูวีรวรรณ
ห้องเรียนครูวีรวรรณ วิชาภาษาไทย ท21102
นักเรียนชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียนรายวิชาภาษาไทย ท21102 ของครู วีรวรรณ ได้จากลิงค์นี้   https://classroom.google.com/c/NDY1NDMzODc5NDha   รหัสวิชานี้คือ xtu97zr
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชา ภาษาไทย ครูวีรวรรณ  สิทธิแสง เข้าดูชือได้จากลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jNC-5Q660YSHz_TcdfxRTAFhvEs9aF-8miqFMPAJprw/edit#gid=0
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียนครูวีรวรรณ
1.  แบบทดสอบกลางภาพเรียนที่ 2   ภาษาไทย ๒ (ท๒๑๑๐๒)  คลิกสอบได้เลย


2.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  
วิชาภาษาไทย ๔ (ท๒๒๑๐๒)  ชั้น ม.2 


3. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  
วิชาภาษาไทย ๖ (ท๒๓๑๐๒)   ชั้น ม.3