ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูนิตยา
ห้องเรียนครูนิตยา:: วิชาภาษาไทยในบทเพลง ท23202 ม.3
การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเครือข่ายวิชาภาษาไทยในบทเพลง ื23202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  สอนโดยครูนิตยา ทองปากน้ำ
ตารางสอน-ห้องเรียนครูนิตยา
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูนิตยา
1.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

2.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................