ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูสุจิน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ว30263 โลกดาราศาสตร์ ม.5
เข้าศึกษารายวิชานี้ได้จากลิงค์นี้ .....................................................................

ห้องเรียนเครือข่าย Google Class Room   วิชาวิทยาศาสตร์ ว30263  โลกดาราศาสตร์  ระดับชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  ครูสุจิน  จุ้ยคลัง  ผู้สอน
ตารางสอน-ห้องเรียนครูสุจิน
ห้องเรียนครูสุจิน วิชาวิทยาศาสตร์ ว23102
เข้าเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ว30263 โลกดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.5  กับครูศสุจิน  ได้จากลิงค์นี้........................................................................................................................................
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.5(ครูโจ)
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชา ว30263 โลกดาราศาสตร์  ของครูสุจิน  จุ้ยคลัง เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้จากลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-amyjwGiJan23kYt0YmfIQjXV5mOc5xEY040dN13Sk/edit#gid=0
บันทึกคะแนน ม.5 ว30263 โลกดาราศาสตร์ห้องเรียนครูสุจิน
คุณครูเจ้าของห้องเรียนในรายวิชานี้สามารถเข้าใช้ไฟล์แบบกรอกคะแนนของนักเรียน ชั้น ม.5  ภาคเรียนที่ 2/2562  ได้จากลิงค์ นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sdWH_8m1v74giXhGWEAgSTKBmhmkxf8LuDYWoz5DGG4/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูสุจิน
1.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2563 วิชา.วิทยาศาสตร์ ว23102  ชั้น ม.3

2.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2563 วิชา...................

3.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2563  วิชา...................