ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูชยันต์
ตารางสอน-ห้องเรียนครูชยันต์
ตารางสอน  ครูชยันต์  ยุบล ชั้น ม.1-ม.5   วิชา วิทยาการคำนวณ และคอมพิวเตอร์
ห้องเรียน ม.1 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
เข้าศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนนี้ได้จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/u/1/c/NDY0NDI2NTg1OTBa
รหัสห้องเรียนคือ  h0w79w    (จะเข้าห้องเรียนได้จะต้องสมัครเข้าห้องเรียนด้วยรหัสนี้)

ห้องเรียนเครือข่ายรายวิชา ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นวิชา เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำ รงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำ นึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ห้องเรียน ม2-การออกแบบและเทคโนโลยี
(รหัสสมัครเรียน = vseb9l) เข้าห้องเรียนด้วยลิงค์นี้  https://classroom.google.com/c/NDY0ODU0ODkyMzRa

การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ว22104)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562


ห้องเรียนม.3-ง23102 วิชาการงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์)

(รหัสสมัครเข้าเรียน =et4s5n) เข้าห้องเรียนด้วยลิงค์นี้ https://classroom.google.com/c/NDY0ODU0OTE4NTNa

การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย GoogleClassroom  ชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ห้องเรียน ม.4-ว31161 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
(รหัสสมัครเข้าเรียน =c4dymee) เข้าห้องเรียนด้วยลิงค์ นี้ https://classroom.google.com/c/NDY0ODU0OTE4ODNa

การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Google ClassRoom  วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ว31161  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  
ห้องเรียน ม.5-ว32163 วิชาการออกแบบเทคโนโลยี
(รหัสสมัครเรียน =2shhl9) เข้าห้องเรียนด้วยลิงค์นี้ https://classroom.google.com/c/MTA1NDUzNDA5NzI3

การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Google ClassRoom  วิชาวิทยาการคำนวณ (ว32163) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  
การสอบกลางภาคของนักเรียนในวิชา ครูชยันต์ ภาคเรียนที่ 2 /2563
ให้นักเรียนเข้าสอบตามรายวิชา  และชั้นของนักเรียน

1. แบบทดสอบแก้ตัวกลางภาคเรียนที่ 2/2563   วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี    ชั้น ม.1
  
2.    แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

3. ม.2  แบบทดสอบกลางภาควิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้น ม. 2

4. ม. 3 แบบทดสอบกลางภาควิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้น ม. 3

5.  ม.6 แบบทดสอบกลางภาควิชาสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563  ชั้น ม.6