ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูวราภรณ์
ห้องเรียนครูวราภรณ์วิชาการงานอาชึพ1
การจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 1 บนเครือข่าย google Class Room ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ตารางสอน-ห้องเรียนครูวราภรณ์
ห้องเรียนครูวราภรณ์ รายวิชา
เข้าเรียนวิชา  ชีววิทยา ว30241  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4  กับครูศุภลักษณ์  ได้จากลิงค์นี้ .........ด้วยรหัสห้องเรียนคือ .........
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูวราภรณ์
1.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

2.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................