ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูศุภลักษณ์
ห้องเรียนวิชาชีววิทยาครูศุภลักษณ์
เข้าศึกษาห้องเรียนนี้ได้ที่นี่  https://classroom.google.com/c/NDY1NDA0MDIxOTRa

การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย  GoogleClassRoom  ในรายวิชาชีววิทยา  ระดับชั้น ม. 4  ปีการศึกษา 2562 ของครูศุภลักษณ์   พ่วงบุใหญ่
ตารางสอน-ห้องเรียนครูศุภลักษณ์
ห้องเรียนครูศุภลักษณ์ วิชาชีววิทยา 4 ว30244
เข้าเรียนวิชา  ชีววิทยา 4 ว30244  สำหรับนักเรียนชั้น ม.5  กับครูศุภลักษณ์  ได้จากลิงค์นี้  https://classroom.google.com/u/1/c/MTk1MDQ4NDQ5Mzla ด้วยรหัสห้องเรียนคือ 96nj7z
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ชีววิทยา 4 (ครูศุ)
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรายวิชาชีววิทยา 4 ว30244 ของครูศุภลักษณ์  พาวงบุใหญ่ เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-TMwttllXvFgiPemFF8XF069xZ2Znnt_wFuXp1oq_tU/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูศุภลักษณ์
1.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2563  วิชาสุขศึกษา ชั้น ม.4

2.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................