ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูนิพรา
ห้องเรียนครูนิพราวิชาวิทยาศาสตร์ ว20206
เข้าศึกษาห้องเรียนครูนิพราได้ที่ลิงค์นี้  https://classroom.google.com/c/NDY1NDU3OTI2NjNa
ตารางสอน-ห้องเรียนครูนิพรา
ห้องเรียนครูนิพราวิชาวิทยาศาสตร์ ว22101
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียนในห้องเรียน ว22102  จากลิงค์นี้  https://classroom.google.com/c/NDY1NDA0MjE3ODBa   รหัสห้องคือ z45q2่j
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2/2562 ในรายวิชาครูนิพรา  ใจตึก  เข้าดูรายชื่อได้จากลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbsxxRPT2EG7VI8O3sT_eD3NygXrxwb1hc1Kkud-Hr0/edit#gid=0
บันทึกคะแนน ม.2 ห้องเรียนครูนิพรา
คุณครูสามารถเข้าทำการบันทึกการเก็บคะแนนให้กับนักเรียนในห้องเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่เปิดทำการสอน ได้จากลิงค์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFGni2nW4Qs-VzYen2Qg_-E2WFkfAKCwa6f7Jl02NHg/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูนิพรา
1. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

2. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................