ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูสิทธิชัย
ห้องเรียนครูสิทธิชัยวิชา ศ30202
ตารางสอน-ห้องเรียนครูสิทธิชัย
ห้องเรียนครูสิทธิชัยศ31102 ศิลป ม.4
นักเรียนชั้น ม.4  สามารถเข้าวิชาศิลปะ ศ31102 ของครูปอได้ที่ลิงค์ https://classroom.google.com/c/NDY1NDI0ODMzNDVa   รหัสห้องเรียนคือ 1s7ajdm
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.4
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรายวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  ครูสิทธิชัย  วงศ์มณี เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้จากลิงค์ นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfId6CSRvOlY9OGXVNWUDwd8r_keAOFT6dP2xHZrrTs/edit#gid=0
บันทึกคะแนน ม.4 ห้องเรียนครูสิทธิชัย
คุณครูสามารถเข้าทำการบันทึกการเก็บคะแนนให้กับนักเรียนในห้องเรียนในรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่เปิดทำการสอน ได้จากลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/19q47f-5CS1bc3CHoSvFOSToV_5t10PA3Q1VZzb-HC2Y/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูสิทธิชัย
1. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

2. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................