ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูพรทิพย์พา
ห้องเรียนครูพรทิพย์พา
ตารางสอนห้องเรียนครูพรทิพย์พา
ห้องเรียนครูพรทิพย์พา ค23102
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียนในห้องเรียน ค23102  จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/c/NDY1NDIwMDUyNjJa   รหัสห้องคือ bxsiwzm
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.3
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรายวิชาครูพรทิพย์พา  นาคอาจหาญ  เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ssksR_ykFi924WxB_jD5wmmLay28U6x5VR6bYKzRQK0/edit#gid=0
เก็บคะแนน ม.3 ห้องเรียนครูพรทิพย์พา
คุณครูสามารถเข้าทำการบันทึกการเก็บคะแนนให้กับนักเรียนในห้องเรียนในรายวิชาที่เปิดทำการสอน ได้จากลิงค์นี้https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vO2ZoDn6Hpa1A72fa0jUiMzzwf13wFKGPtSI5QbJVEk/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูพรทิพย์พา
1. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

2. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................

3. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา...................