ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูนิตสรร
ห้องเรียนครูนิตสรรวิชาคณิศาสตร์ ค31102
ตารางสอน 2/2562 ห้องเรียนครูนิตสรร
ห้องเรียนครูนิตสรรวิชาคณิตศาสตร์ ค30102
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2/2562  สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนครูนิตสรร  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ค30102  ได้จากลิงค์นี้  https://classroom.google.com/c/MTk1MDU1NjI4Njla    รหัสเข้าชั้นเรียนนี้คือ  muntqti
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรายวิชา ครูนิตสรร  พิมพ์ศรี
คะแนนเก็บ ม.1ห้องเรียนครูนิตสรร
คุณครูสามารถเข้าบันทึกคะแนนเก็บในห้องเรียนนี้ได้จากลิงค์นี้ครับ