ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้นเรียน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน (คน )

ชาย

หญิง

รวม

.1

.1/1

18

4

22

.2

.2/1

9

9

18

.3

.3/1

10

7

17

รวม ม.ต้น

3

38

20

58

.4

.4/1

9

11

20

.5

.5/1

7

5

12

.6

.6/1

2

5

7

รวม ม. ปลาย

4

18

21

39

รวมทั้งสิ้น

8

56

41

97