ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ( Mission)

1.ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

2.ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.จัดหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น


เป้าประสงค์

1.โรงเรียนร่วมกับชุมชนประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

2.โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

4.โรงเรียนมีหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น