ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์( Vission )

โรงเรียนวังทองวิทยาจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร่วมกับชุมชน มีความก้าวหน้าทางวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการกับหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม