ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปดอกบัวรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์หมายถึง ดวงปัญญาที่ได้รับการอุ้มชูจากชุมชน