ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังทองวิทยา ที่ตั้ง 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

มีพื้นที่ 54 ไร่2 งาน 32 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เรียกว่า “ทุ่งคลองแสวง”

โดยการกล่าวของ นายอุทัย อินทนกูล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมสาขาที่ตำบลวังทอง ด้วยความอนุเคราะห์จากกำนันสำเริง พละทรัพย์

และคณะกรรมการสภาตำบลทุกท่าน เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่7 เมษายน 2536 โดย ให้ นายเพน ศรชัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 มาเป็นผู้ดูแลสาขา โดยเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ม.1 มีจำนวน 56 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียน

เนื่องจากอาคารเรียนชั่วคราวที่จัดสร้างโดยความร่วมมือจากประชาชน โดยครอบครัวของ

นางปราณี เจริญศิลป์ ได้บริจาคบ้านให้ 1 หลัง และงบประมาณสนับสนุนจาก ส..จังหวัดสุโขทัย 2 ท่าน คือ ส..สมศักดิ์ เทพสุทิน และ ส..ประศาสตร์ ทองปากน้ำ ยังทำการก่อสร้างไม่เสร็จ

จึงอาศัยเรียนที่สภาตำบลวังทองไปพลางๆก่อน โดยได้รับความกรุณาจากครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จำนวน 9 คน มาช่วยทำการสอน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 อาคารเรียนชั่วคราวได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ทำบุญบำเพ็ญกุศล

เปิดอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก ชื่อ “อาคารปราณีประศาสตร์ศักดิ์อนุสรณ์” และได้ใช้ทำการเรียน

การสอนตลอดมา จนถึงปี พ.. 2540

ปี พ.. 2540 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวังทองวิทยา

ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ เป็นอันดับที่ 25 ของจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540

โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายสุขวิช รังสิตพล และให้นายเพน ศรชัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก มีครู-อาจารย์ จำนวน 7 คน และครูจ้างสอนจำนวน 6 คน รวม 13 คน

นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 1 อัตรา มีจำนวนนักเรียน 215 คน และในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 1 ล้านบาท แยกเป็นการก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังและค่าปรับปรุงพื้นอาคารสถานที่ในปีพ.. 2541 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541

ในปีพ.. 2542 ได้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีครู 9 คน อัตราจ้าง 3 รวม 12 คน นักเรียน

205 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2/2-0-0 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังประปา คศล-แบบ 9/9 เป็นเงิน 219,000บาท

ขอหมายไฟฟ้าแรงส่ง 50 Kvราคา 1,087,471 บาท ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

คหกรรม งานผ้า และดนตรี เป็นเงิน 334,100 บาท

ได้รับงบซื้อเครื่องน้ำเย็นแบบ 3 ก๊อก จำนวน 2 เครื่องและรถตัดหญ้า ราคา 45,500 บาท

ได้รับงบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสนามงบประมาณ 294,000 บาท

ปี พ.. 2543 เพิ่มการสอนระดับมัธยมปลาย ปีที่ 5 มีครู 10 ครูจ้าง 3 คน รวม 13 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2/2-2-0 มีนักเรียน 251 คน ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเรียว งบประมาณ 570,000 บาท และได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เพื่อให้ ม.ปลาย ใช้เป็นห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 4 ห้อเรียน งบประมาณ 200,000 บาท

ปี พ.. 2544 โรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียน ม. 6 มี ครู 15 คน อัตราจ้าง 4 คน รวม 19 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2/2-2-2 มีนักเรียน 323 คนได้รับงบประมาณเหลือจ่าย จัดสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ยาว 90 เมตร ราคา 88,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรโรงอาหารแบบประหยัดรวมเป็นเงิน1,58,000 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2553 มีนายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และนายประดิษฐ์ กำเนิด

ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.. 2553 มีนักเรียน 302 คน ครู 16 คน

อัตราจ้าง 1 คน มีนักการภารโรง 3 คน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 จัดสร้างเสาธง เป็นเงิน 90,000 บาท วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 จัดทำม้านั่งนักเรียน 28,000 บาทจัดทำลานเศรษฐกิจพอเพียง 4,000 บาท วันที่ 4 มีนาคม 2553 จัดปรับปรุงห้องน้ำ เป็นเงิน 60,000 บาท วันที่ 9 เมษายน 2553 จัดถมดิน จัดทำภูมิทัศน์ เป็นเงิน 40,000 บาท วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้รับจัดสรรงบปูกระเบื้องใต้ถุนอาคาร 216 . และจัดทำผังห้องอาคารวิทย์ เป็นเงิน 400,000 บาท วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ได้ปลูกยางนา ไว้เป็นมรดกโลก จำนวน 999 ต้นได้รับงบจัดทำลานเอนกประสงค์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นเงิน 1,300,000 บาทวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โรงเรียนวังทองวิทยาได้แยกสังกัดจากประถมเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554โรงเรียนวังทองวิทยาได้รับงบจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เป็นเงิน 50,000 บาทวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนวังทองวิทยา ได้รับงบจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นเงิน 300,000 บาท

โรงเรียนวังทองวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล มีครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการ 2 คน นักเรียน 175คน มีนายประดิษฐ์ กำเนิด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา

ปี พ..2559 โรงเรียนวังทองวิทยาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ให้เป็นต้นแบบ โรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในยุค คสช. โดยมี ดร.ประดิษฐ์ กำเนิด เป็นผู้รับและสนองนโยบาย