ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
วันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม  2562  เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์ม ฝ่ายบริหาร
25 ต.ค. 62 นัดหมายนักเรียนทุกชั้นทำความสะอาด
ในวันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2562  ขอให้ครูประจำชั้นช่วยดูแลนักเรียนของท่านทำความสะอาดชั้นเรียนและห้องปฏิบัติ  ให้มีความพร้อมใช้ในการเรียน-การสอน  ด้วยครับ
ร.ร.วังทองวิทยา-ห้องเรียน ฝ่ายบริหาร
24 ต.ค. 62 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน-อบรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 24  ตุลาคม  2562 ขอเชิญคุณครูทุท่านร่วมประชุมเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  และอบรมปฏิบัติการ  "สร้างห้องเรียนเครือข่ายด้วย Google Classroom"  ขอให้คุณครูทุกท่านนำแผนจัดการเรียนรู้ที่มี  ใบความรู้ - ใบงาน -และแบบทดสอบ(ไม่เกิน 10 ข้อ)  เป็นไฟล์เวิร์ด  มาด้วยครับ
ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร/วิชาการ